Vlasnička struktura

Organi Društva su : Uprava, Skupština, Nadzorni odbor Skupštinu Društva čini načelnik Općine Borovo.

Članove Nadzornog odbora imenuje i opoziva Skupština Društva.

Nadzorni odbor sastoji se od 3 (tri) člana. Uprava Društva sastoji se od jednog člana Uprave – direktorice Društva.

Gđa. Ljiljana Jakovljević Odlukom Skupštine Društva od 31.08.2018. godine imenovana je članom Uprave – direktoricom, te je odgovorna za cjelokupnu strategiju Društva.