Javni natječaj za radno mjesto "Spremačica"

EKO-DUNAV d.o.o za komunalno gospodarstvo

Glavna 3, Borovo

OIB: 78491952386

 

KLASA:

110-01/22-01/03

 

 

UrBroj:

2196-9-2-22-01-1

 

 

 

 

 

 

Borovo,

6. listopada 2022.

 

 

 

 

 

JAVNI NATJEČAJ

 

Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme  u trajanju od 3 (tri) mjeseca 1 (jednog) radnika/cu  u EKO – DUNAV d.o.o. za komunalno gospodarstvo na radno mjesto „ Spremačica“

    

I OPĆI UVJETI

-          punoljetnost

-          hrvatsko državljanstvo

             

 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

– životopis

– dokaz o državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice, putovnice)

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci  

– potvrda o radnom stažu nadležne službe mirovinskog osiguranja 

 

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba pola.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

U prijavi na natječaj navode se i podaci kandidata (ime i prezime, adresa prebivališta te broj telefona i e-mail adresa isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

 

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od  8 dana nakon objave natječaja na adresu : EKO – DUNAV d.o.o. , Glavna 3, 32227 Borovo, u omotnici s naznakom :    „ Prijava na javni natječaj za mjesto “ Spremačica“ ,

osobno ili preporučenom poštanskom pošiljkom , zaključno sa danom 14.10.2022. do 15,00 sati.

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.  EKO – DUNAV d.o.o. zadržava pravo poništenja natječaja bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

 

 

                                                                                                                     EKO – DUNAV d.o.o

                                                                                                            Direktorica:

                                                                                                                 Ljiljana Jakovljević dipl.oec